شركت مهندسي و تحقيقات غدير ضمن بهره مندی از همكاري اساتيد دانشگاه و مشاوران صنعت سيمان، آماده مشاوره، بهینه سازی و ارتقاء کیفی محصولات تولیدی می باشد. ارتباط پيوسته با مراكز دانشگاهي و آزمايشگاه هاي همكار مجهز و معتمد داخلی و خارجی، امکان آنالیز سریع نمونه های تولیدی و تجزیه و تحلیل نتایج را در پروژه هاي مربوط به صنعت سيمان و مطالعات مواد  اولیه و اكتشافي ذخاير معدني فراهم می سازد.

مشاوره، ارزیابی و انجام آزمایشات

مهندسی محصول

.  مطالعات امکان پذیری (Feasibility Studies) تولید محصولات جدید
.  عمـــــلــکرد و دوام سیمـــــــان
.  استـفاده از محصـولات جانبي ديـــگر صنـايع و مـواد بازیافـتی
.  آهــــک و محـــــصولات آهـــکـي
.  افــزودني هـــاي سيمــــان و بتــن

توسعه و گسترش دانش

برنامه آموزشی در این حوزه، مجموعه ای از سمینارها و دوره ها برای گروه های هدف مختلف و شرکت کنندگان با موضوعات ذیل:
.  اصـول و طـراحی اکتشـاف معادن در صنعت سیمـان 
.  تاثیر دانه بندی سیمان و مواد افـزودنی روی ساختار ملات و بتن، توسعه مقاومت 
.  اثر افزودنی هـا روی خواص سیمــان و  بتــن
.  تکـنولــوژی اختــلاط و همـــگن ســـازی 
.  شیـــمی و فیـزیــک سیمــان
.  مکانیسم هیدراتاسیون سیمان با پوزولان و سرباره
.  اصول تنظیم مواد در صنعت سیمان 
.  بهره گیری از تکنولوژی مطـالعات میکروسـکپی  
.  بررسی کمی و کیفی مواد اولیه، کلینکر و سیمان توسط آناليز اشعه ايكس(XRF و XRD)

مطالعات اكتشافي ذخاير معدني

.  پي جويي و تهيه نقشـه زمين شناسي 
.  اكتشــافات ژئوشيميـــايي و معـدني
.  بررسي فني و اقتصادي پروژه هاي معدني
.  ثبت و ارزیابی وضعيت موجود معادن
.  بازخـوانی مطالعــات انــجام شــده با دیدگــاه رفــع مــوانع و مشکــلات موجود
.  انجـام مطالعـات تفصیـلی و تکـمیلی معادن با دیدگـاه کاربرد در تولیـد محصولات خــاص

سیمان و بتن

.  مجموعه آزمايشـات مواد اولـیه، محصولات میانی و نهـایی فرايند توليد سیمـان از قبیل آنالیز شیمیایی
.  به روش تر ،آناليز اشعه ايكـس (XRF و XRD) و همچنین آزمایشات فیزیکی و مکانیکی
.  آزمایشات تكميلي بتن از قبیل دوام، پایداری، سیکل یخبندان، اسلامپ .... 
.  بررسی مصـالح و مـواد مصرفي در توليـد بتن
.  بررسـی مــواد افـزودنی
.  ارائــه مشاوره، انـجام بازرسي هاي مرتبـط و تهـيه گزارشـات تـخصصي
.  سیمان سـازی با رویـکرد تكنولوژي آسیاب (جداگانه و همزمان) و دانه بندی های مختلف
.  افـزودني ها و مـواد مكمل سيماني در محصول
.  انجام آزمونهای توزیع دانه بندی ذرات در مواد اولیه و سیمان، رسم منحنی ها و انجام تحلیل هاي مربوطه

صدور گواهینامه و تاییدیه آزمون با مشارکت شرکتهای خارجی و داخلی

 .  نظارت بر انجام آزمون ها و ارائه تائـیدیه 
 .  ارتبـاط تنگاتنـگ با مراجع معتبر خارجی به منظـور انجام آزمون ها و صدور گواهی

 شیمی و کانی شناسی

.  توصیــف خصوصیـــات مــواد از جنبـه هاي شيـمي و كاني شنـاسي
.  ارائه خدمات مشاوره در بهینه سازی مواد اولیه مصرفي و محصول توليدي
.  تجــزیه و تحلـیل آمــاری آزمـون هـا و ارائــه گزارشـهای تخصـصی
.  شیـمی و کـانی شنـاسی صنـعتی و كـاربردي
.  تجـزیه و تحلیل فـــیزیکی و شیمیـایی و خواص مواد
.  کلــینکر (ترکــیب فازها، واكـــنش ها)
.  سیمان (نقش ترکیبات اصلی و ثانویه، سولفات کلسیم و مواد افزودنی
   بر خواص محصول)
.  مواد معدنی (بعنوان مثال خاک رس، مارن) و سنگدانه (شن، ماسه)